Wetsvoorstel samenvoeging klein pensioen aangenomen

Op 21 november jongstleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel “Wet waardeoverdracht klein pensioen” waarmee de bevoegdheid tot afkoop van een klein pensioen door de pensioenuitvoerder wordt vervangen door een bevoegdheid tot waardeoverdracht. Deze waardeoverdracht vindt plaats zonder toestemming van de werknemer. In de praktijk betekent dit dat de uitvoerder bij het pensioenregister binnen een jaar na einde deelneming toetst of de betreffende gewezen deelnemer inmiddels pensioen opbouwt bij een ander uitvoerder. Zo ja, dan vindt automatisch waardeoverdracht van het kleine pensioen plaats naar de nieuwe uitvoerder. Indien nee, dan vindt jaarlijks een hertoetsing plaats.

Belangrijk met het oog op ( toekomstige ) wijziging van bestaande aanspraken is het onderdeel uit het wetsvoorstel dat toeziet op aanpassing aan een nieuwe pensioenrichtleeftijd. Het wetsvoorstel maakt aanpassing mogelijk zonder instemming of bezwaarmogelijkheid van de deelnemer.

bron: http://www.nieuwsszw.nl/kleine-pensioentjes/