Dienstenwijzer

Met deze dienstenwijzer laten wij u kennis nemen van belangrijke informatie over onze dienstverlening.

Op zoek naar de kleine lettertjes?
Onze dienstenwijzer laat aan duidelijkheid niets te wensen over!

Dienstenwijzer

A. Wie zijn wij?

Hét Kenniscentrum voor Pensioen B.V. h.o.d.n. Hét Kenniscentrum voor Pensioen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer 66035805
Ons kantoor bevindt zich aan de Molenberglaan 125 te 6416 EM Heerlen. Dit is tevens ons postadres.

Verder kunt u ons bereiken via telefoon (045-5710887), e-mail (info@kenniscentrumpensioen.com) en onze website (www.kenniscentrumpensioen.com).

Hét Kenniscentrum voor Pensioen is een onafhankelijk bedrijf dat haar speerpunt heeft gemaakt van adviseringen bemiddeling voor bedrijven. Wij treden hierbij op als adviseur en bemiddelaar op het gebied van pensioenen en daaraan verbonden inkomensvoorzieningen.

B. Onze diensten

Wij inventariseren met u uw wensen op het gebied van pensioen. Daarbij inventariseren wij met welke risico’s u te maken heeft en adviseren u in de keuze welke risico’s verzekerd kunnen worden. Wij informeren u over de producten die aansluiten bij uw wensen en omstandigheden en begeleiden de contacten tussen u en de uitvoerder(s) waar u regelingen onderbrengt.

Wij werken primair voor bedrijven en instellingen. Ook voor particulieren als werknemer van onze bedrijfsrelaties bieden wij uitgekiende mogelijkheden voor privé voorzieningen. Wij werken altijd vanuit het perspectief van de opdrachtgever en passen onze dienstverlening daar volledig opaan. Voor Hét Kenniscentrum voor Pensioen is het vanzelfsprekend om de belangen van de werkgever te combineren met een goede service aan diens medewerkers.

Kwaliteit en persoonlijke benadering staat daarbij voorop. Deze visie leidt tot de volgende driedeling in onze producten en diensten.

C. Wat verwachten wij van u?

Om onze taak als adviseur zo goed mogelijk uit te kunnen voeren verwachten wij van u dat u ons juiste en volledige informatie verstrekt. Ook verlangen wij tijdig op de hoogte te worden gesteld van belangrijke wijzigingen in uw bedrijfs- of persoonlijke situatie of met betrekking tot de via onze bemiddeling gesloten uitvoeringsovereenkomsten, zodat wij indien nodig, uw overeenkomst(en) hierop kunnen aanpassen.

Het controleren van de post: wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen zonodig correcties aan laten brengen.

D. Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Enkel op vrijdag sluiten wij om 14.00 uur.

Wanneer u ons buiten kantoortijden belt (045-5710887), wordt u doorgeschakeld naar ons mobiele nummer zodat u er verzekerd van bent dat wij u kunnen assisteren wanneer nodig.

E. De premie

Samen met u (en/of de uitvoerder) wordt overeengekomen op welke wijze u de premie betaalt. Bij juiste en tijdige premiebetaling bent u bevrijd van uw verplichting aan de uitvoerder.
Indien de premie niet op tijd betaald is, heeft dit gevolgen voor de dekking.

F. Onze relatie met uitvoerders

Wij hebben de vrijheid producten van vele uitvoerders te adviseren; wij hebben agentschappen bij diverse verzekeringsmaatschappijen c.q. uitvoerders.

G. Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen c.q. uitvoerders nadrukkelijk geen kostenvergoeding. Onze beloning bestaat enkel en alleen uit de met u overeengekomen prijsafspraak voor advies en/of bemiddeling.

H. Onze kwaliteit

WFD Conform de eisen van de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) hebben wij een vergunning bij de AutoriteitFinanciële Markten aangevraagd. Het door de AFM aan ons verleende vergunningnummer is 12044302. Voor meer informatie over de Wfd kunt u terecht op www.afm.nl. De medewerkers van ons kantoor bekwamen zich in hun vak door permanente educatie.

Wij zijn dan ook in het bezit van meer dan de vereiste diploma’s. Ook zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

I. Pensioenen en Pensioenverzekeringen

Een pensioen wordt door een werkgever toegezegd aan een werknemer. Op het moment dat een werkgever een toezegging heeft gedaan aan de werknemer dient de pensioentoezegging en de uitvoering van de pensioentoezegging te voldoen aan de wetgeving waaronder de Pensioenwet.. Een pensioentoezegging kan zowel op individueel niveau als op collectief niveau worden vormgegeven. Pensioen kan worden opgebouwd volgens een traditionele salaris/diensttijdregeling (middelloon of eindloon) of een beschikbare premieregeling.

Binnen de pensioenregeling kunnen risico’s van langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid worden verzekerd. Werknemers hoeven geen medische waarborgen te leveren voor dekkingen welke vallen onder de Pensioenwet. Tevens dient de afweging gemaakt te worden of de opgebouwde pensioenafspraken wel of niet worden geïndexeerd. Wij kunnen u adviseren in het maken van de keuze tussen de verschillende mogelijkheden op het gebied van pensioen.

Wij houden hierbij rekening met de financiële draagkracht van uw organisatie nu en in de toekomst en uw marktpositie ten opzichte van de concurrent. Bij mogelijke wetswijzigingen in de toekomst stellen wij u tijdig op de hoogte. Tevens kunnen wij het communicatietraject richting de medewerkers bij de implementatie van de pensioenregeling of van mogelijke wijzigingen uit handen nemen. Het vaststellen van een eigen bijdrage voor de medewerkers is een onderdeel van de advisering.

J. Beëindiging van de relatie

U hebt het recht de polissen bij een ander intermediair onder te brengen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen.

K. Klachten

Indien u klachten over ons kantoor heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de directie. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248, www.kifid.nl.

Het aansluitnummer van Hét Kenniscentrum voor Pensioen is 300.016427.

Privacyverklaring

Klik hier voor onze privacyverklaring.